Home > Activitats > Només quan els consumidors/es exigim, les empreses actuaran. Diguem no els minerals de conflicte
connect-congo-carme-altayo-6

Cal exigir als nostres representants polítics que actuin en conseqüència. Signa la petició

http://www.justiciaipau.org/ca/campanyes/minerals-en-conflicte

La regió Est de la República Democràtica de Congo (RDC), viu des de fa més de vint any un conflicte armat que ha provocat més de cinc milions de morts, milers de dones violades, milers de nens soldats, la vulneració sistemàtica dels drets humans, i que milions de persones malvisquin en l’extrema pobresa.

Després de la resolució del Consell de Seguretat de les NNUU l’any 2005 sobre la necessitat d’establir un marc legal que permeti trencar el vincle entre recursos naturalesa i conflicte, s’ha avançat en diverses propostes, que prenen com a referència les mesures recollides en la “Guia de Diligència Deguda de l’OCDE per Cadenes de Subministrament Responsables de Minerals en les Àrees de Conflicte o d’Alt Risc”.

Paral·lelament, en aquest darrers anys diferents ONG i Xarxes, tant a Catalunya com a l’estat Espanyol i a Europa, han treballant en matèria d’incidència política amb l’objectiu d’incidir en les polítiques econòmiques per a una millor regulació de l’extracció i comercialització d’aquests minerals per part de les empreses europees.

Al mes de març de 2014 la Comissió Europea va presentar una proposta de regulació que gran part de les organitzacions civils van considerar clarament insuficient; donat que consisteix en un sistema d’auto certificació voluntària per a les empreses; només aplicable al nivell upstream de la cadena de subministrament, és a dir, a empreses importadores de minerals fins al nivell refineria, i no als productes derivats.

 

Després d’un intens debat i votació al voltant de les esmenes presentades, a l’Abril de 2015, en un gir dels esdeveniments, el Parlament Europeu presentà el 20 de maig de 2015 una nova proposta, molt més ambiciosa. Entre altres mesures de la nova proposta, esdevé obligatòria la rendició de comptes i l’aplicació de les mesures de Diligència Deguda[1]. Aquesta obligatorietat s’estén a totes les empreses de la cadena de subministrament, tant upstream com downstream[2], a més de ser d’àmbit global i no només a la regió dels Grans Llacs Africans (com la Llei Dodd-Frank).

 

Amb aquesta proposta del Parlament Europeu, les 880.000 empreses de la UE que utilitzen estany, tàntal, tungstè i or en la producció de béns de consum (productes tecnològics en la seva majoria) hauran d’informar de la procedència dels minerals que utilitzen i de les mesures adoptades per aplicar la deguda diligència. Ara el Consell, la Comissió i el Parlament Europeu iniciaran el diàleg a tres bandes que haurà de conduir a l’adopció de la legislació definitiva l’any 2016-2017.

 

[1] El Sistema de Diligència Deguda que s’aplica a la Unió Europea en diferents mercaderies/productes es basa en 4 elements bàsics: a) Control de la informació de les importacions, b) avaluació del risc, c) reduir el risc, d) la traçabilitat de cadena de transacció comercials

[2] Terminologia upstream/downstream les baules de la cadena de subministraments de minerals ”upstream”: minerals concentrats sense processar, o “downstream” :productes manufacturats en algun nivell.